Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

JOHANN SAMUEL HILLNER (1754 – 1835)

Johann Samuel Hillner

1754. Königsberg – 1835. Angermünde

Dzimis 1754. gada 17. janvārī Kēnigsbergā.

Pamatizglītību ieguva savā dzimtajā pilsētā, Frīdriha koledžā.

No 1770. līdz 1773. gadam mācījās Kēnigsbergas universitātē.

1774. gadā pārcēlās uz Kurzemes hercogisti, kur strādāja par privātskolotāju.

1782. gada 29. septembrī tika ordinēts par luterāņu mācītāju, un sāka kalpot Popes un Angermindes draudzēs.

1814. gadā Hillners kļuva par prorektoru, bet 1816. gadā par konsistorijas padomnieku (Konsistorialrath).

Bibliogrāfija:

1796. Tee Gabali tahs kristigas Mahzibas ko saprohtami darriti us zeenihgu Pohpes un Anzes waldineeku apgahdafchanas. Mitau, 64 S. 8.

1815. Leitfaden zum Unterricht in der christlichen Religion für die Jugend gebildeter Stände. (Rokasgrāmata kristīgās reliģijas apmācībai jauniešu sākumklasēm) Ebend. 16 S. 8.

1821. Drey wichtige Wahrheiten des Christenthums, betrachtet in Verbindung des Rationalismus und Superrationalismus. (Trīs svarīgas kristietības patiesības, skatāmas racionālisma un pārracionālisma kontekstā) Ebend. XVI u. 150 S. 8

1832. mācītāja 50 gadu darba jubilejas svētku apraksts. LVVA.

1833. Rindas baznīcas iesvētīšanas svētku runa. LVVA

Dēls

Ulrich Christian Hillner

1784. Angermünde – 1825. Angermünde

Sohn des vorhergehenden. Studirte Theologie auf dem Gymnasium uz Mitau und von 1801 bis 1804 uz Jena, kahrte nach Kurland zurück und trat 1812 die Adjunktur bey seinem Vater an.

Sieva: Catharina Dorothea Julianne Hillner geb. Reimer. Pilten. 1782. – 1857.

Bērni:

1813. – 1868. Carl Johann Julius Wilhelm

1815. – 1893. Eleonore Johanna Karoline

1818. – 1840. Natalie Ulrike Elisabeth Christiane

1821. – 1860. Auguste Dorothea

1825. – 1890. Ulrich Christian

Bibliogrāfija:

Tee Gabbali tahs kristigas mahzibas jo saprotami darriti, no Pohpes un Rindes Mahzitaja. Mitau, : 1818. 63 S. 8.