Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

VALODA

Lībiskā dialekta Popes izloksne – popiņu valoda

Svarīgs, nozīmīgs un paliekošāks ieguldījums ir Lidas Krautmanes Lohmatkinas pienesums valodniecībā, precīzāk dialektoloģijā. Jau studiju gados profesors Jānis Endzelīns zinātkāro, centīgo studenti bija iesaistījis sava novada valodas apzināšanā un izpētē. Izstrādājot studiju darbus, Lida Krautmane Lohmatkina vākusi valodas materiālus gan Popē, gan Puzē un Filologu biedrības rakstu 16. krājumā (1936. gadā.) ir publicējusi aprakstu par Popes pagasta izloksni, bet 20. krājumā (1940. gadā)- par Puzes pagasta izloksni. Tie ir vērtīgi pētījumi, Ziemeļkurzemes savdabīgās valodas dotumi, kuri 20. gs. otrajā pusē ir iegājuši valodnieciskajā apritē. Toreizējai latviešu valodas krātuvei tika nodota Popē savāktā leksikas kartotēka- aptuveni 2000 kartotēkas vienību. Veiksmīgi uzsāktais darbs uz laiku tika pārtraukts. Taču 70. gadu sākumā pensionēta skolotāja atsaucās uz Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta dialektologu aicinājumu- turpināt pierakstīt un pētīt Popes izloksni. To zināmā mērā veicināja L.Lohmatkinas bijušā skolnieka, novadpētniecības entuziasta Edgara Reinfelda aktivitātes Popē. E. Reinfelds daudzus gadus novēroja dabas un klimatiskos apstākļus Popē un regulāri pierakstīja arī novada leksiku. Viņš nebija filologs, tāpēc viņa vākumu bija vēlams precizēt, papildināt. Un L.Lohmatkina veica šo darbu ar viņai raksturīgo sirdsdegsmi, atbildības sajūtu , precizitāti. Nepilnos divos gados Popes izloksnes kartotēka tika ievērojami papildināta, tagad tajā ir apmēram 30000 vienību. Jāpiebilst, ka L.Lohmatkina bija iesaistījusies arī Popes izloksnes materiālu vākšanā un iesūtīšanā starptautiskam izdevumam – „Eiropas valodu atlantam”, kas kopš 1983. iznāk Holandē, vēlāk Itālijā. Tādējādi darbīgā skolotāja , baltu filoloģe Lida Lohmatkina ir ierakstījusi lappusi sava novada valodas apzināšanā, izpētē un saglabāšanā.
Līdztekus valodas materiālu apkopošanai L.Lohmatkina turpināja Popes un kaimiņizlokšņu izpēti: uz bagātā materiāla pamata tapa plašs apraksts. Domas par darbu rosīgo filoloģi neatstāja pat pēdējos dzīves mēnešos slimnīcā, kad viņa vēstulē dienu pirms aiziešanas mūžībā raksta: „tabletēm .. lieku klāt savu bērnišķīgo optimismu un ticību, ka top , paliek, kļūst un jau ir labāk”, lai pabeigtu lielo pētījumu. Tas viņai nebija lemts, bet padarītais ir ļoti detalizēts, vispusīgs apcerējums par Popes un kaimiņizlokšņu skaņu sistēmu, intonācijām, vārdu formām, locīšanu utt. Izloksnes apraksts ietver bagātu informāciju kā valodnieciskā, tā kultūrvēsturiskā skatījumā, dod informāciju latviešu un lībiešu valodas kontaktu pētīšanai.
Gribētos cerēt, ka L.Krautmanes-Lohmatkinas darbam radīsies turpinātāji, jo apkopotā kartotēka (to papildinot) var būt izmantojama izloksnes vārdnīcas izveidei.

Brigita Bušmane. “Pope un kaimiņizloksnes”. 2008.

1936. gada septembrī pēc valsts eksāmeniem LU Filoloģijas un filozofijas fakultātē.
Pirmajā rindā no labās puses: Jānis Endzelīns, Ludis Bērziņš, Juris Plāķis.
Otrajā rindā vidū Lida Krautmane – Lohmatkina

Dziļo tāmnieku izloksni Popē un tās tuvākās kaimiņizloksnes padziļināti ir pētījusi un aprakstījusi filoloģe, skolotāja Lida Krautmane  -Lohmatkina grāmatā “Pope un kaimiņizloksnes” (2002).