Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

Sadarbība ar Ventspils novada pašvaldību Popes muižas attīstībā

11. decembris 2024. gads.

Bet mums atliek tikai plaukt un ziedēt

Biedrība “Popes muiža” ir kļuvusi par Latvijas Piļu un Muižu Asociācijas biedru un pašvaldības vietā turpinās rūpēties par Popes muižas kultūrvēsturiskā mantojuma attīstīšanu un popularizēšanu. Jo kādam tas ir jādara.

Biedrība “Popes muiža” izveidota 2016. gadā ar mērķi ir sekmēt radošu un aktīvu cilvēku izaugsmi, īpašu uzmanību vēršot uz ilgtspējīgu Popes pagasta iedzīvotāju kopienas un teritorijas attīstību. Nodrošināt iedzīvotājiem līdzvērtīgas iespējas savas dzīves vides un vietējās teritorijas sakārtošanā. Aktīvi līdzdarboties Popes muižas kultūrvēsturiskās telpas apzināšanā, dokumentēšanā, saglabāšanā.

26. oktobris 2023. gads.

Rajonā viss pa vecam!

Ventspils novada dome šodien pieņem lēmumu izstāties no Latvijas Piļu un Muižu Asociācijas, kas līdz šim ir veicinājusi tūrisma attīstību Popes muižā.

Bet tikmēr Kurzemes tūrisma asociācijas rīkotās tūrisma gada balvas “Lielais Jēkabs” vērtēšanas komisija viesojas Popes muižā un teic atzinīgus vārdus par līdz šim paveikto.

Katrs savā kosmosā.

Tagad sanāk, ka ne tikai par kultūras mantojumu, bet arī rūpes par tūrismu būs jāpārņem Popes muižas biedrībai.

15.oktobris 2023. gads.

Jedritvai kociņ!

Aicinām Ventspils novada domi rīkot iedzīvotāju sapulci, lai šo izskaidrotu!

No 3. oktobra līdz 17. oktobrim publiskajai apspriešanai tiek nodots Ventspils novada pašvaldības nolikums un iedzīvotāji ir aicināti ar to iepazīties un izteikt viedokli.

Dome ir izveidojusi novadpētniecības ekspozīcijas – Zūrās, Piltenē, Jūrkalnē un sabiedriskajā centrā “Ances muiža”, bet par Popes muižu, kurā saglabājies kultūrvēsturiski bagātākais kultūras mantojums, jāgādā pagasta entuziastiem un biedrībai.

Šai sakarā, bez sīkākiem paskaidrojumiem, ir iecerēts arī izstāties no profesionālās biedrības “Latvijas Piļu un muižu asociācija”, kurā līdz šim tika pārstāvēta Popes muiža, lai veicinātu tās kultūras mantojuma attīstību.

Bet tai pašā laikā pašvaldība turpinās būt biedrs biedrībā “Latvijas amatieru teātru asociācija”, biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, nodibinājumā “Zlēku attīstības fonds”, biedrībā “Etniskās kultūras centrs “Suiti” un citās.

Jaunās izmaiņas paredz arī apvienot Ventspils novada pagastu pārvaldes un izveidot – Piltenes pilsētas/pagasta un Zlēku pagasta apvienību, Ugāles un Usmas pagastu apvienību, Tārgales un Ances pagastu apvienību, Jūrkalnes un Užavas pagastu apvienību, Popes un Puzes pagastu apvienību, Vārves un Ziru pagastu apvienību.

Domes informatīvajā izdevumā “Ventspils novadnieks” un pašvaldības sociālo tīklu kontos par šo visu nav neviena ziņa. Ne čiku, ne grabu.

Kas te notiek? Kā interesēs tas viss?

Ventspils novada pašvaldība lūgums skaidrot, kādēļ vietējām kopienām tik būtiski jautājumi tiek izlemti sasteigti un neiedziļinoties jautājumu būtībā?

9. maijs 2023. gads.

Tikai ar likuma spēku ir izdevies panākt, lai Ventspils novada pašvaldība sāk rīkoties.

Popiņi jau teju desmit gadus brēc par nepieciešamību sakārtot īpašumtiesības bezsaimnieka ēkām Popes muižas kultūrvēsturiskajā apbūvē, jo citādi ēkas nav iespējams glābt no iznīcības.

Visi līdzšinējie iedzīvotāju rosinājumi, lūgumi, publiska kaunināšana un veidotās darba grupas ir bijušas nesadzirdētas. Pašvaldība ir klaji to visu ignorējusi. Un vēsturisko ēku stāvoklis ar vien straujāk tikai pasliktinās.

Kopš šī gada, kad ir pieņemti grozījumi civillikumā, pašvaldība ir spiesta šo jautājumu kārtot un kā tas ir redzams jaunākajos kadastra datos, tad Popes muižas apbūvē ir uzsākts process ar diviem īpašumiem, kas attēlā iezīmēti ar koši zaļu krāsu.

Žēl, ka ir jāiet šāds garš un sarežģīts ceļš, ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kontroles un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas iesaisti, lai Ventspils novada pašvalība pildītu tai noteiktās funkcijas un ņemtu vērā iedzīvotāju viedokli.

22. oktobris 2021. gads.

Priekā par labās prakses piemēru biedrības sadarbībai sabiedriskā kārtā ar Ventspils novada pašvaldībs Apzinoties Ventspils novada pašvaldības iespējas un kapacitāti kultūras mantojuma apsaimniekošanas jomā un kultūras projektu īstenošanā biedrība “Popes muiža” un tās pārstāvji sabiedriskā kārtā nākuši pašvaldībai palīgā, sniedzot savas profesionālās zināšanas, prasmes un pieredzi kultūras mantojuma projektu sagatavošanā, iesniegšanā un īstenošanā. Šonedēļ tapa zināms, ka Nacionālā kulturas mantojuma pārvaldes pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2021. gada 2. projektu konkurā atbalstīts ir arī Popes muižas Pārvaldnieka mājas arhitektoniskās un mākslinieciskās izpētes projekts ar 4700 eur lielu līdzfinansējumu.Tā šogad no sešiem ar biedrības pārstāvju palīdzību sagatavotajiem un pašvaldības iesniegtajiem projektiem atbalstu ir guvuši trīs, kas pašvaldībai mantojuma saglabāšanā ir ļāvis piesaistīt papildu 15366 eur. Pirmais no projektiem tika atbalstīts jau agrā pavasarī, kad Kurzemes plānošanas reģiona projektu konkursā “Kurzemes kultūras programmas 2021” 147 projektu lielā konkurencē ar 3666 eur lielu līdzfinansējumu tika atbalstīts – biedrības “Popes muiža” pārstāvju sagatavotais un Ventspils novada pašvaldības iesniegtais Popes muižas baronu kapsētas vārtu atjaunošanas projekts. Otrs atbalstītais projekts bija Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2021. gada 1. projektu konkursā, kur no Popes bija iesniegti 6 projekti. (Divi no biedrības “Popes muiža”, viens no Popes ev.lut. draudzes, viens no Ventspils novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “VNK serviss” un divi no Ventspils novada pašvaldības.) Šajā konkursā ar 7000 eur līdzfinansējumu ļoti sīvā konkurencē un prioritātrā kārtā kā būtiskākais no Popes iesniegtajiem tika atbalstīts – biedrības “Popes muiža” rosinātais un ar tās pārstāvju palīdzību sagatavotais, Ventspils novada pašvaldības iesniegtais Popes muižas Medību pils ēkas tehniskās apsekošanas, ģeoloģiskā pārskata sagatavošanas, apkārtējās vides ietekmes uz ēku novērtējumu ēkas deformāciju cēloņu noskaidrošanai projekts. Vēl ar nepacietību gaidām Valsts Kultūrkapitāla fonda šī gada pēdējā konkursa rezultātus, kur šādā pat sadarbības veidā ar Ventspils novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “VNK serviss” tika iesniegts Popes muižas Ārsta mājas arhitektoniskās un mākslinieciskās izpētes projekta pieteikums. Bez tam biedrība šogad pati realizē vēl septiņus citus projektus, kam līdzfinansējumu ir izdevies piesaistīt no dažādiem projektu konkursiem vairāk kā 6000 eur apmērā. Tikai sadarbojoties mēs varam kopīgi nosargāt mūsu mantojumu!

21. septembris 2021. gads.

Strādāt un rast iespēju mantojumu izglābt vai, tomēr, atkal bezatbildīgi vilcināt laiku un vieglprātīgi ļaut 18. gs. ēkām sabrukt?

Šo ceturtdien, 23.09.2021 notiks Ventspils novada pašvaldības Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēde, kurā, atsaucoties uz Popes muižas attīstības plāna izstrādes darba grupas iesniegto pārskata ziņojumu, kā arī biedrības “Popes muiža” iesniegumu, tiks skatīti jautājumi par Popes muižas apbūvē esošajiem valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem, kam pašvaldība vēl nav sakārtojusi īpašumtiesības, lai ēkas būtu iespējams glābt no iznīcības, tā pasargājot Ventspils novada pašvaldības īpašumā vienīgo valsts nozīmes arhitektūras pieminekli.

Ceram, ka Ventspils novada pašvaldība šoreiz nemeklēs jaunus iemeslus un atrunas, lai vilcinātu laiku un izvairītos no šī aktuālā jautājuma risināšanas, kā tas bijis kopš 2016. gada.

24. janvāris 2020. gads.

Šī gada 23. janvārī tika aizvadīta Ventspils novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas sēdē, kurā piedalījās deviņi domes deputāti, tai skaitā novada domes vadība, nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs, Popes pagasta pārvaldes vadītājs, kā arī biedrības “Popes muiža” pārstāvji.

Sēdes laikā, biedrība vērsa klātesošo uzmanību uz pašvaldības īpašumā esošā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Popes muižas kultūrvēsturiskā apbūve, neatliekami risināmām problēmām un teritorijas sakārtošanas jautājumiem.

Biedrība informēja domes deputātus par ieceri rast iespēju piesaistīt finansējumu Popes muižas Staļļa bojātā jumta remontam, kā arī atkārtoti rosināja jau 2016. gadā sākto diskusiju par bezsaimnieka ēku, valsts nozīmes kultūrvēsturisko arhitektūras pieminekļu – Klēts, un Stallis- kalpu māja, kā arī ēkas, kas atrodas aiz Staļļa, īpašumtiesību sakārtošanu. Augstāk minētās ēkas atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes, taču nesakārtojot īpašumtiesības, tiek liegta iespēja piesaistīt dažādu fondu finansējumu, lai tās glābtu. Senā muižas klēts, kas ir viena no centrālajām un senākajām muižas apbūves ēkām un, kurā Popes pagasta pārvalde glabā savu inventāru, jau ir kritiskā stāvoklī un tuvu sabrukšanai. Jāpiebilst, ka šī ēka atrodas arī Popes pamatskolas teritorijā, kur ikdienā uzturas bērni un iedzīvotāji un muižas apmeklētāji novieto automašīnas.

Lai arī īpašumtiesību sakārtošana prasa pavisam nelielus ieguldījumus, kas Klēts ēkas gadījumā būtu līdz 1000 eiro, taču atsevišķi deputāti baidās no atbildības un norādīja, ka pašvaldībai ir citas prioritātes. Tāpat tika uzsvērts, ka, pārņemot ēkas īpašumā, pašvaldībai nāksies atbildēt par to sakārtošanu, bet finansiālās iespējas to nepieļauj, jo ieguldījumi būtu apjomīgi.

Biedrības pārstāvji norādīja, ka pēc ēku īpašumtiesību sakārtošanas būtu iespēja pretendēt uz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējuma ēkas neatliekamai glābšanai un atjaunošanai, jo situācijā, kad ēkas nepieder nevienam, tās ir nolemtas iznīcībai. Jo kā atzina Popes pārvaldes vadītājs, ja šī ziema būtu ar pamatīgu sniegu, tad Klēts jumts visticamāk jau būtu iebrucis.

Domes vadība deva solījumu, ka īpašumtiesību sakārtošanas jautājumu atkārtoti un detalizēti skatīts pēc Popes muižas ēku attīstības plāna sagatavošanas. Par nepieciešamību izstrādāt šādu plānu komitejas sēdē vienojās deputāti, lemjot izveidot darba grupu.

Biedrības pārstāvji Popes muižas attīstības plāna izstrādi vērtē kā iespēju, kas veicinātu Popes muižas kultūrvēsturiskā apbūves sakārtošanu, bet reizē arī uzskata, ka šobrīd tā ir lēmuma pieņemšanas vilcināšana, jo paredzēts, ka vēlākais pēc sešiem mēnešiem plāns tiktu izskatīts un apstiprināts novada domē, bet tas negarantētu īpašumtiesību sakārtošanu.

Sēdes laikā biedrība norādīja arī uz kritisko stāvokli Ārsta mājas rietumu puses ieejas daļā, kur tehniski ļoti sliktā stāvoklī jau ilgstoši atrodas 19.gs. beigu piebūves daļa, kura apdraud ēkas iedzīvotājus.

Tika norādīts arī uz Popes muižas apbūves galvenās ēkas, kurā atrodas Popes pamatskola, tās centrālās ieejas brūkošo lieveni. Šo jautājumu bez liekām diskusijām, pašvaldība apņēmās risināt nekavējoties.

Ne bez ievērības palika arī gadiem ilgi nesakoptā teritorija aiz muižas, kur pašvaldībai piederošo zemi ar būvgružiem un sadzīves atkritumiem, piesārņojuši paši iedzīvotāji. Arī šo problēmu pašvaldība apņēmās risināt, uzdoto pagasta pārvaldes vadītājam noteiktā termiņā to beidzot savest kārtībā.

Kā atzina vairums no pašvaldības deputātiem, visas muižas ēku un teritorijas sakārtošana prasa milzīgas investīcijas, taču vairums nepilnību novēršanai nav nepieciešami līdzekļi, bet gan ieinteresētāka attieksme un vienkārša mēslu savākšana. Vairumā gadījumu problēmu novēršana pašā sākumā prasītu daudz mazāk ieguldījumu, kā šobrīd, kad vairums no tām ir strauji progresējušas.

Biedrība “Popes muiža” atzinīgi vērtē iespēju tikt uzklausītiem un izsaka cerību, ka arī turpmāk Ventspils novada domes vadība uzklausīs un būs ieinteresēta novērst nepilnības un risināt būtiskās problēmas.

Ceram, ka sadarbība ar Ventspils novada domi Popes muižas kultūrvēsturiskās apbūves saglābšanas un sakārtošanas jautājumos turpmāk veidosies vēl labāka un turpmāk gribas cerēt, ka Ventspils novada domes vadības interese par pašvaldības īpašumā esošā valsts nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa sakārtošanu pieaugs, jo tāda mēroga vēsturisko ēku apbūve, kas aizvien saglabājusies sabiedrības īpašumā, biedrības ieskatā ir unikāla un nākotnē var kļūt par nozīmīgu resursu.

Sēdes laikā tikai pieņemti sekojoši lēmumi:

– izveidot darba grupu Popes muižas attīstības plāna izstrādei;

– veikt apsekošanu un tāmes sagatavošanu Popes pamatskolas centrālās ieejas lieveņa sakārtošanai;

– veikt apsekošanu un tāmes sagatavošanu Valsts nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa Medību pils neatliekamai glābšanai;

– veikt Popes muižas kultūrvēsturiskās apbūves teritorijas sakopšanu;

– veikt muižas apbūves teritorijā esošo neizmantoto stabu un vadu demontāžu.

20. oktobris 2017. gads.

Aizvadītajā nedēļā sociālajos tīklos tika apspriests jautājums par Popes pagasta teritorijā esošajiem dīķiem un to pārveides darbiem. Lai rastu atbildes uz interesentu jautājumiem, biedrība “Popes muiža” lūdza Ventspils novada pašvaldību sagatavot informāciju par veiktajiem darbiem dīķī pie Popes muižas.

Par Popes dīķiem – skaidro Popes pagasta pārvaldes vadītājs Mārtiņš Libkovskis:

Komentāros tika izteikts minējums, ka dīķi ir veidojuši savstarpēji saistītu kaskādi. Tā tiešām daļēji arī ir bijis, un Ābeļkalnu dīķi uzņēmuši muižas meliorācijas gruntsūdeņus, meliorācijas sistēma bijusi veidota no ozolkoka caurulēm. Muižas lielajam dīķim nav saistība ar meliorācijas sistēmu, tam notece bija izveidota uz muižas parku un dīķa līmeni regulēja meniķis (slūžas). Muižas meliorācijas sistēma, cik zināms, vismaz pēdējos piecdesmit gadus nav pētīta. Meliorācijas sistēma tika sabojāta 1960. gadā, izveidojot ūdens apgādes sistēmu muižas ēkām. Vēlākajos gados tika izveidota sadzīves notekūdeņu sistēma, ar ko arī pilnībā tika sagrauta bijusī meliorācijas sistēma, līdz ar to dīķos sāka pazust ūdens. Pēdējo piecpadsmit gadu laikā dīķos ūdens krājumi vairs neveidojās, tie sāka aizaugt ar kokiem un krūmājiem, tādēļ tika izlemts dīķi aizbērt un ierīkot viegli kopjamu zālienu.